Val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen

Val av lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen sker vart tredje år. Elektorsförsamlingen vid universitetet utgör valförsamling och har att välja tre ledamöter som företrädare för lärarna för kommande mandatperiod (2016-01-01—2018-12-31). Det ska dessutom väljas två gruppsuppleanter med en för dem inbördes fastställd turordning.

Till universitetsstyrelsen ska,  i enlighet med 2 kap. 7 a § högskoleförordningen (HF) (1993:100), väljas tre ledamöter som företrädare för lärarna. Det ska dessutom väljas två gruppsuppleanter med en för dem inbördes fastställd turordning.

Rektor beslutade den 9 juni 2015 om regler för val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen vid Umeå universitet, för tiden 2016-01-01—2018-12-31. Dokumentet styr process och tidsplan vid sidan av reglering i HF.

Elektorsförsamling vid Umeå universitet - valberedning

Elektorsförsamlingen utsåg vid sammanträdet den 3 september 2015 följande ledamöter ur församlingen till valberedning:

Professor Heidi Hansson, Språkstudier (Valberedningens ordförande)
Professor Fredrik Almqvist, Kemi
Professor Diana Berggren, Klinisk vetenskap
Professor Ann Öhman, Umeå centrum för genusstudier 

Elektorsförsamlingen valde vid sammanträdet den 26 november nedanstående tre ledamöter och två gruppsuppleanter till universitetsstyrelsen bland de vetenskapligt kompetenta lärarna vid Umeå universitet.

Universitetsstyrelsens lärarrepresentanter 1 januari 2016 – 31 december 2018:

Ordinarie ledamöter:

Christer Nordlund, professor, Idé och samhällsstudier
Lars Nyberg, professor, Integrativ medicinsk biologi*
Kristin Palmqvist, professor, Ekologi, miljö och geovetenskap

* Lars Nyberg tillträder först den 1 april 2016 på grund av att nuvarande ledamot professor Mari Norgren ska kunna fullgöra sitt uppdrag som ledamot i rekryteringskommittén för utseende av ny rektor.

Gruppsuppleanter med en för dem inbördes fastställd turordning:

Första gruppsuppleant:

Marie Wiberg, professor, Handelshögskolan

Andra gruppsuppleant:

Christina Lindén, professor, Klinisk vetenskap

Mari Norgren, professor

Tidsplan 

9 juni Regler fastställs av rektor
27 augusti  Universitetsdirektören kallar elektorsförsamlingen
3 september Elektorsförsamlingens första sammanträde
21 september - 16 oktober Tid för nominering och möte för elektorsförsamlingens valberedning (se bilaga)
26 november   Elektorsförsamlingens andra sammanträde
7 december Elektorsförsamlingen meddelar rektor, via samordnaren, valresultatet
15 december Rektor fastställer att valet skett enligt beslutade regler och meddelar de valda ledamöterna och gruppsuppleanterna
1 januari 2016 Valda ledamöter tillträder


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Blå lagbok

Bild: Mattias Pettersson

Kontaktinformation

Utredare
Åsa Rudehäll/Anders Steinwall
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6

Kontaktformulär