Universitetsstyrelsens budgetkommitté

Budgetkommitténs uppdrag är att bereda samtliga ekonomiska ärenden inför styrelsebeslut samt att i förekommande fall, på delegation i styrelsens ställe, fatta beslut i ekonomiska frågor. Kommittén sammanträder vanligtvis inför varje styrelsesammanträde.

Universitetsstyrelsens budgetkommitté

Uppdrag och syfte

Budgetkommitténs uppdrag är att bereda ekonomiska ärenden inför styrelsebeslut samt att i förekommande fall, på delegation i styrelsens ställe, fatta beslut i ekonomiska frågor.

Kommittén sammanträder vanligtvis inför varje styrelsesammanträde och alltid där resursfördelning och årsredovisning ska behandlas.

Mandatperiod

Mandatperioden för styrelsens lärar- och studentrepresentanter i kommittén följer respektive representants mandattid i universitetsstyrelsen.

Sammansättning

Budgetkommitténs ledamöter och sammansättning är universitetsstyrelsens
vice ordförande (ordförande), rektor, en lärarrepresentant och en studentkårsrepresentant från styrelsen. Prorektor, universitetsdirektör har närvarorätt i kommittén. Företrädarna för lärarna och studenterna har rätt att utse en (1) personlig suppleant vardera.

Budgetchefen är huvudföredragande och sammankallande. Akademisekreteraren är kommitténs sekreterare.

Roll

Namn

Funktion

Ordförande Lars Lustig universitetsstyrelsens vice ordförande
Ledamöter Hans Adolfsson rektor
Kristin Palmqvist lärarrepresentant
Amanda Vikström studerande, NTK
Tjänstemän (närvarorätt) Caroline Sjöberg universitetsdirektör
Per Ragnarsson t.f. universitetsdirektör (huvudföredragande)
Katrine Riklund prorektor
Suppleanter Christer Nordlund lärarrepresentant
VAKANT studerande,
Sekreterare Daniel Andersson akademisekreterare

Kontaktperson

Bitr. universitetsdirektör
Per Ragnarsson
090-786 55 86


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion