Samverkan mellan Norges Arktiske Universitet i Tromsø och Umeå universitet

Norges Arktiske Universitet i Tromsø (UiT) är universitets alliansuniversitet och har som sådant en särskild relation och ett fördjupat samarbete med Umeå universitet. Båda lärosätena är framstående inom forskning och utbildning inom en rad ämnesområden och i synnerhet med koppling till arktiska området samt delar liknande betingelser avseende det geografiska läget.

År 2010 undertecknades ett avtal av Umeå universitets dåvarande rektor, Göran Sandberg och Jarle Aarbakke, rektor för universitetet i Tromsö (UiT). Avtalet syftade till att höja kvalitén inom områdena forskning, utbildning och samverkan vid de båda universiteten och stärka de band som redan fanns mellan lärosätena.

Samarbetet mellan lärosätena har sedan dess fortsatt och bland annat befästs genom ett förnyat avtal 2011 syftande till att fördjupa samarbetet inom sex delområden enligt följande:

 • Utbyte av akademisk personal
 • Gemensamma forskningsprojekt, forskningsansökningar och ansökningar om finansiering
 • Deltagande i seminarier och konferenser
 • Utbyte av publikationer, läromedel och annan relevant information
 • Studentutbyte och samarbete runt gemensamma undervisningsupplägg
 • Utbyte av teknisk/administrativ personal

Samarbetet gör det också möjligt att söka gemensam finansiering för olika projekt vilket kan leda till ökade resurser för de både universiteten.

Ett specifikt avtal mellan Lärarhögskolan vid Umeå universitet och motsvarigheten vid UiT ingicks 2013 med syfte att stärka internationalisering och kvalitén på respektive lärarutbildningar. Saamrbetet inkluderar bland annat utveckling av gemensamma forskningsprojekt och utbyte av studenter.

Under våren 2017 har efter dialog mellan respektive universitetsledningar samarbetet fördjupats ytterligare genom fokusering på det arktiska området och gemensamt deltagande i the Joint Arctic Agenda tillsammans med universiteten i Oulu och i Rovaniemi, samt med Luleå tekniska universitet.

Organisation

Samarbetet leds av de båda rektorerna. För de övergripande frågorna av gemensamt intresse ansvarar styrgruppens ledamöter i fråga om genomförande och organisation. Vid Umeå universitet ansvarar vicerektorerna med sina strategiska råd för de övergripande frågorna och dess koppling till delområdena.

Gemensamma mål

 • Att tillsammans utveckla en lärarutbildning av högsta kvalitet i respektive land. 
 • Stödja varandra i den regionala utvecklingen.
 • Stärka lärosätenas positioner, med bakgrund av de globala utmaningar som universitetens står inför. I detta inkluderas utbildning, forskning och samverkan med olika parter för att inta en stark roll i ländernas innovationssystem. Detta kopplar både till båda universitetens starka regionala förankring och betydelse till samarbete över landsgränser.
 • Arbeta med gemensamma ”goda exempel” som piloter. Flera områden är av gemensamt intresse, men det område där vi redan har ett konkretiserat samarbetet och som inkluderar flera intressanta aspekter är det farmaceutiska området. Inom detta har vi redan ett planerat utbyte som ett led i Umeå universitets nu erhållna examensrätt för Apotekarutbildningen. Umeå universitet är i denna utbildning beroende av samarbetet med Tromsö universitet avseende den galeniska farmacin. Flera andra områden kan även vara aktuella för ett djupare samarbete. Ett av dessa är det samiska området.
 • Vidareutveckla samarbetet inom distansutbildning och samarbete mellan universiteten och lokala och regionala aktörer i regionerna (exempelvis kommuner, företagsparker/inkubatorer samt lärcentra).
 • Samarbeta för att utveckla goda samarbetsformer mellan industri och universiteten, speciellt vad gäller kommersialisering av forskning och praktik i utbildningen.


Sidansvarig: Daniel Andersson

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Utredare
Åsa Rudehäll/Anders Steinwall
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samverkanshuset, Universitetstorget 4, plan 6

Kontaktformulär